Chính sách bảo mật

1. Tổng quan

1.1. Bằng cách gửi Thông tin Cá nhân thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin nào được tự động gửi khi bạn duyệt Trang web, bạn đồng ý với Chính sách sử dụng trang web, bao gồm các điều khoản của Chính sách bảo mật này và bạn tuyệt đối đồng ý với việc xử lý Thông tin Cá nhân của mình theo Chính sách bảo mật này. Xin lưu ý rằng Trang web cũng có thể sử dụng phương pháp chấp nhận khác của bạn trong việc sử dụng, thu thập và lưu trữ Thông tin Cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.
1.2. Chúng tôi cũng như mỗi và bất kỳ Người dùng nào sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật và các tài liệu khác về Chính sách sử dụng trang web. Chính sách bảo mật này ràng buộc với bất kỳ ai truy cập và / hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang Web cũng như bất kỳ dịch vụ, công cụ hoặc bất kỳ nội dung nào khác có sẵn trên Trang web.
1.3. Thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi chủ sở hữu trang Web ở quốc gia nơi thông tin đó được thu thập, cũng như các quốc gia khác theo quy định pháp luật hiện hành. Người dùng cũng hiểu và đồng ý rằng Thông tin Cá nhân, cũng như bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Người dùng và được Chủ sở hữu trang Web thu thập có thể được lưu trữ ở cả Cộng hòa Litva như ở bất kỳ quốc gia nào khác.
1.4. Thông tin Cá nhân của bạn do bạn cung cấp khi sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của Trang web có thể được Chủ sở hữu xử lý bằng phương tiện tự động cho các mục đích sau:
1.4.1. quản trị nội bộ;
1.4.2. tiếp thị trực tiếp;
1.4.3. ký kết và thực hiện hợp đồng.
1.5. Chủ sở hữu trang Web có quyền sửa đổi (bao gồm cải biên, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ) Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ phần nào của chính sách này và bất kỳ thông tin liên quan nào theo các quy tắc được thiết lập trong Chính sách sử dụng trang web. Phiên bản sửa đổi của Chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm nó được xuất bản trên Trang web trừ khi các sửa đổi đó có quy định khác.

2. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NH N

2.1. Mỗi khi bạn truy cập trang web, máy chủ của chủ sở hữu trang Web tạm thời lưu trữ thông tin về tác nhân truy cập trong tệp nhật ký. Trong quá trình này, dữ liệu sau đây được tự động thu thập và lưu trữ, mà không có bất kỳ hành động nào từ phía bạn, cho đến thời điểm xóa tự động: địa chỉ IP của máy tính truy cập, ngày và giờ truy cập, tên và URL, trang web mà từ đó truy cập được thực hiện, hệ điều hành của máy tính của bạn và trình duyệt được bạn sử dụng cũng như các dữ liệu kỹ thuật khác , tên của nhà cung cấp truy cập internet của bạn, cấu hình ngôn ngữ và nguồn gốc địa lý của bạn (dữ liệu kỹ thuật liên quan khác cũng có thể được thu thập và lưu trữ). Dữ liệu được thu thập và xử lý với mục đích cho phép Người dùng sử dụng Trang web, cho phép quản trị kỹ thuật cơ sở hạ tầng mạng và tối ưu hóa Dịch vụ Trang web cũng như cho mục đích thống kê nội bộ. Ngoài ra, địa chỉ IP có thể được phân tích và sử dụng trong trường hợp vi phạm Chính sách sử dụng trang web, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Trang web và cho mục đích thống kê và trong các trường hợp khác, nếu được quy định trong Chính sách bảo mật này.
2.2. Chủ sở hữu có thể thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân sau đây (nếu Người dùng gửi dữ liệu đó):
2.2.1. Tên và họ của người dùng, tên công ty, địa chỉ email, số điện thoại / fax, thông tin tiếp xúc thể chất và các thông tin cá nhân khác xác định Người dùng. Đối với việc phát hành và chấp nhận hóa đơn – thông tin tài chính, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng và các thông tin khác bạn cung cấp để mua dịch vụ hoặc sản phẩm (nếu Dịch vụ trang web đó có sẵn trên Trang web);
2.2.2.thông tin về thiết bị của bạn mà bạn sử dụng để kết nối với Trang web (ví dụ: máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại di động, v.v.) cho mục đích quản trị Trang web;
2.2.3. thông tin khác từ tương tác của bạn với Trang web, Dịch vụ Trang web, nội dung và quảng cáo, bao gồm thảo luận, trò chuyện, yêu cầu, thư từ thông qua Trang web, nếu có, thư từ được gửi đến ID thiết bị của Chủ sở hữu, thông tin kết nối, thống kê về lượt xem trang, lưu lượng truy cập đến và đi từ Trang web, thông tin nhật ký web tiêu chuẩn;
2.2.4. thông tin bổ sung từ bạn hoặc về bạn theo những cách khác không được mô tả cụ thể ở đây (ví dụ: thông tin liên quan đến các lần liên hệ của bạn với Chủ sở hữu hoặc lưu trữ các kết quả khi bạn trả lời khảo sát);
2.2.5. thông tin khác mà bạn cung cấp hoặc bạn được yêu cầu cung cấp trên Trang web, bao gồm khả năng nhận được ưu đãi khuyến mại từ Chủ sở hữu.
2.3. Để tránh gây hiểu lầm, Chủ sở hữu không xử lý các loại Thông tin cá nhân đặc biệt vì các thông tin này sẽ được hiểu và diễn giải theo quy định pháp luật hiện hành của Cộng hòa Litva.
2.4. Chủ sở hữu có quyền bao gồm các yêu cầu tùy chọn khác về thông tin từ Người dùng để điều chỉnh Trang web và cung cấp thông tin được cá nhân hóa cho Người dùng theo các quy định pháp luật hiện hành.

3. MARKETING AND ONLINE SURVEYS – KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN VÀ TIẾP THỊ

3.1. Chủ sở hữu không cung cấp Thông tin Cá nhân cho bên thứ ba để sử dụng và cũng không bán dữ liệu cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của Người dùng.
3.2. Trên cơ sở có sự đồng ý rõ ràng của bạn cung cấp trên Trang web bằng cách điền vào đăng ký hoặc các biểu mẫu khác có thể có sẵn trên Trang web, địa chỉ email của bạn cũng như tên và họ của bạn có thể được sử dụng để nhận thông tin tiếp thị về Trang web, các dịch vụ có sẵn, chương trình khuyến mãi hiện tại, bản tin và các dịch vụ khác. Bạn có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị được giới thiệu bất cứ lúc nào theo hướng dẫn của Chủ sở hữu trong mỗi e-mail liên quan đến các thông tin tiếp thị đó.
3.3. Người dùng không được chọn việc từ chối tiếp nhận các thông báo pháp lý từ Chủ sở hữu có liên quan đến Dịch vụ Trang web hoặc việc sử dụng Trang web.
3.4. Chủ sở hữu có thể tiến hành khảo sát người dùng để thu thập thông tin về thị hiếu của Người dùng. Các cuộc khảo sát này là tùy chọn và nếu bạn chọn trả lời, phản hồi của bạn sẽ được ẩn danh, trừ khi trong trường hợp cụ thể có yêu cầu khác.

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NH N

4.1. Trên cơ sở tài liệu này, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để:
4.1.1. cung cấp Dịch vụ Trang web và Hỗ trợ Người dùng nếu được yêu cầu;
4.1.2. xử lý các thanh toán cho các giao dịch mua hoặc các dịch vụ khác (nếu có trên Trang web);
4.1.3. xây dựng và cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ bạn yêu cầu (nếu có trên Trang web);
4.1.4. chào các sản phẩm và dịch vụ khác do Chủ sở hữu cung cấp (khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn);
4.1.5. giải quyết các vấn đề khắc phục sự cố;
4.1.6. ngăn chặn, phát hiện và điều tra các hoạt động có khả năng bị cấm hoặc bất hợp pháp trên Trang web;
4.1.7. điều chỉnh, đo lường và cải thiện Dịch vụ trang web, nội dung và quảng cáo;
4.1.8. thông báo cho bạn về Dịch vụ trang web, khi bạn đồng ý nhận các cập nhật về tiếp thị và dịch vụ hướng mục tiêu.

5. IẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NH N

5.1. Chủ sở hữu có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của chúng tôi, trả lời các khiếu nại hoặc nội dung khác vi phạm quyền của các bên thứ ba khác hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bất kỳ ai. Những thông tin này sẽ được tiết lộ theo đúng quy định luật pháp hiện hành.
5.2. Theo Chính sách bảo mật này, bạn đồng ý rằng Chủ sở hữu cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm cả nội dung người dùng, với:
5.2.1. các nhà thầu và/hoặc đối tác bên thứ ba làm việc thay mặt cho hoặc với Chủ sở hữu để cung cấp cho bạn Dịch vụ Trang web, để giúp Chủ sở hữu liên lạc với bạn hoặc duy trì Trang web theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng được ký kết giữa Chủ sở hữu và các nhà thầu và/ hoặc đối tác bên thứ ba;
5.2.2. các nhà cung cấp dịch vụ khác theo hợp đồng đã ký kết với Chủ sở hữu, những người giúp đỡ về hoạt động kinh doanh hoặc việc vận hành trang web của Chủ sở hữu;
5.2.3. các bên thứ ba khác mà bạn đã yêu cầu chúng tôi gửi Thông tin Cá nhân của bạn một cách rõ ràng;
5.2.4. các thực thể kinh doanh khác, trong trường hợp sáp nhập hoặc mua lại Chủ sở hữu hoặc chuyển giao Trang web hoặc tài sản liên quan đến Trang web. Trong trường hợp như vậy, Chủ sở hữu sẽ yêu cầu thực thể mới tuân thủ Chính sách bảo mật này đối với Thông tin cá nhân của bạn. Nếu Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được sử dụng trái với Chính sách bảo mật này này, bạn sẽ nhận được thông báo trước.

6. Bảo vệ thông tin cá nhân

6.1. Chủ sở hữu đang sử dụng các biện pháp và phương pháp vật lý, điện tử và thủ tục hợp lý và đầy đủ để bảo vệ Thông tin Cá nhân thuộc sở hữu của chúng tôi chống lại mất mát, trộm cắp và sử dụng, tiết lộ và sửa đổi trái phép. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, với công nghệ hiện tại, chúng tôi không thể và chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật của Thông tin Cá nhân của bạn khi thông tin đó được gửi hoặc thu thập bằng internet.

7. CÁC BÊN THỨ BA

7.1. Trừ khi có quy định khác trong Chính sách bảo mật này, tài liệu này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin mà Chủ sở hữu thu thập từ bạn trên toàn Trang web. Nếu bạn tiết lộ Thông tin Cá nhân của mình cho người khác, cho dù họ là Người dùng hay các bên thứ ba khác trên Trang web hoặc các trang web khác liên kết trên internet, các quy tắc khác nhau có thể áp dụng cho việc họ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bạn tiết lộ cho họ.
7.2. Chủ sở hữu không kiểm soát chính sách bảo mật của bên thứ ba và bạn phải tuân theo chính sách bảo mật của các bên thứ ba đó khi chúng được áp dụng.
7.3. Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào khác mà Trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào đến Trang web. Bằng cách nhấp vào liên kết, logo hoặc mục khác hoặc sử dụng một số dịch vụ nhất định có sẵn trên Trang web, bao gồm các dịch vụ liên lạc trực tuyến, xin lưu ý rằng bạn có thể không còn ở trên Trang web nữa.

8. ĐIỀU KHOẢN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NH N

8.1.Chủ sở hữu có quyền lưu trữ Thông tin Cá nhân của Người dùng.
8.2. Chủ sở hữu có thể lưu trữ Thông tin Cá nhân trong khoảng thời gian được chỉ định ghi rõ dưới đây:
8.2.1. Thông tin Cá nhân do Chủ sở hữu xử lý cho mục đích quản trị nội bộ sẽ được lưu trữ miễn là Thông tin Cá nhân đó là cần thiết để đảm bảo hoạt động độc lập của Chủ sở hữu vì nó sẽ được hiểu và diễn giải theo các quy định pháp lý hiện hành;
8.2.2. hông tin Cá nhân do Chủ sở hữu xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp sẽ được lưu trữ trong 2 (hai) năm sau khi nhận được Thông tin Cá nhân đó hoặc cho đến khi bạn từ chối sử dụng Thông tin Cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;
8.2.3. Thông tin cá nhân do Chủ sở hữu xử lý cho mục đích ký kết và thực hiện hợp đồng sẽ được lưu trữ trong 10 (mười) năm dương lịch kể từ khi bắt đầu mối quan hệ hợp đồng.
8.3. Ngay sau khi thời gian lưu trữ Thông tin Cá nhân được chỉ ra ở đây hết hạn, Thông tin Cá nhân sẽ bị hủy khỏi tất cả các nguồn trực tiếp nơi Lưu trữ Thông tin Cá nhân đó.

9. QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

9.1. Bạn có quyền:
9.1.1. biết (được thông báo) về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn;
9.1.2. tiếp cận thông tin cá nhân của bạn và được thông báo về cách Thông tin Cá nhân của bạn được xử lý;
9.1.3. yêu cầu chỉnh sửa hoặc hủy Bỏ Thông tin Cá nhân của bạn hoặc đình chỉ xử lý thêm Thông tin Cá nhân của bạn, ngoại trừ việc lưu trữ, trong trường hợp việc xử lý thông tin Cá nhân vi phạm các quy định của Chính sách bảo mật này và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành;
9.1.4. phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.
9.2. Bạn sẽ có thể thực hiện quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của mình theo quy trình sau:
9.2.1. bạn sẽ có quyền, khi xuất trình cho Chủ sở hữu một tài liệu xác nhận danh tính của bạn hoặc khi xác nhận danh tính của bạn theo thủ tục được quy định bởi các quy định pháp luật hiện hành hoặc bằng phương tiện liên lạc điện tử cho phép nhận dạng người, để có được thông tin về các nguồn và loại Thông tin Cá nhân của bạn đã được thu thập , mục đích xử lý và người nhận dữ liệu mà Thông tin Cá nhân được tiết lộ hoặc được tiết lộ không quá 1 (một) năm qua;
9.2.2. sau khi nhận được yêu cầu từ bạn liên quan đến việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, Chủ sở hữu sẽ trả lời bạn xem Thông tin Cá nhân liên quan có được xử lý hay không và tiết lộ cho bạn dữ liệu được yêu cầu thường trong vòng 30 (ba mươi) ngày theo lịch kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn. Theo yêu cầu rõ ràng của bạn, thông tin đó sẽ được tiết lộ cho bạn bằng văn bản. Chủ sở hữu sẽ tiết lộ thông tin được cung cấp miễn phí cho bạn không quá một lần cho mỗi 1 (một) năm dương lịch.
9.3. Bạn sẽ có thể thực hiện quyền yêu cầu chỉnh sửa, hủy bỏ hoặc đình chỉ xử lý thêm Thông tin Cá nhân của bạn theo quy trình sau:
9.3.1. trong trường hợp bạn, sau khi xem xét kỹ Thông tin Cá nhân của bạn, thấy rằng Thông tin Cá nhân của bạn không chính xác, không đầy đủ và / hoặc không chính xác và gửi yêu cầu cho Chủ sở hữu, Chủ sở hữu sẽ kiểm tra Thông tin cá nhân liên quan càng sớm càng tốt và, theo yêu cầu bằng văn bản của bạn được gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bằng phương tiện liên lạc điện tử, khắc phục Thông tin Cá nhân không chính xác, không đầy đủ và / hoặc không chính xác và / hoặc đình chỉ việc xử lý Thông tin Cá nhân đó, ngoại trừ việc lưu trữ;
9.3.2. trong trường hợp bạn, sau khi xem xét kỹ Thông tin Cá nhân của bạn, thấy rằng Thông tin Cá nhân của bạn được xử lý bất hợp pháp và không công bằng và gửi yêu cầu cho Chủ sở hữu, Chủ sở hữu sẽ kiểm tra không chậm trễ và miễn phí tính hợp pháp và công bằng của việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn và, theo yêu cầu bằng văn bản của bạn, hủy Thông tin cá nhân được thu thập bất hợp pháp và không công bằng hoặc đình chỉ xử lý thông tin cá nhân đó , ngoại trừ việc lưu trữ, càng sớm càng tốt;
9.3.3. theo yêu cầu của bạn, việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn bị đình chỉ, Thông tin Cá nhân liên quan sẽ được lưu trữ cho đến khi thông tin đó được khắc phục hoặc bị hủy theo yêu cầu của bạn hoặc khi hết thời gian lưu trữ được nêu trong tài liệu này. Các hoạt động xử lý khác của Thông tin Cá nhân đó có thể được thực hiện:
9.3.3.1. nhằm mục đích đưa ra bằng chứng về sự tồn tại của các tình huống dẫn đến việc xử lý Thông tin Cá nhân bị đình chỉ;
9.3.3.2. khi bạn đồng ý tiếp tục xử lý Thông tin Cá nhân của mình;
9.3.3.3. trong trường hợp quyền hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba phải được bảo vệ.
9.3.3.4. Chủ sở hữu phải thông báo cho bạn về việc chỉnh sửa, hủy Thông tin Cá nhân của bạn hoặc đình chỉ xử lý Thông tin Cá nhân đó được thực hiện hoặc không được thực hiện theo yêu cầu của bạn.
9.4. Trong trường hợp bạn không đồng ý xử lý Thông tin Cá nhân của mình, nếu cần thiết, vì mục đích lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu hoặc bên thứ ba mà Thông tin Cá nhân được tiết lộ, bạn sẽ có quyền phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn phải gửi thông báo bằng văn bản phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho Chủ sở hữu trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bằng phương tiện liên lạc điện tử. Trong trường hợp sự phản đối của bạn là hợp pháp, Chủ sở hữu sẽ đình chỉ việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, ngoại trừ trong các trường hợp được nêu rõ theo quy định pháp luật hiện hành, càng sớm càng tốt và thông báo cho người nhận dữ liệu có liên quan.

10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10.1. Các quy tắc áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành và nguyên tắc giải quyết tranh chấp được nêu trong Chính sách sử dụng trang web.

We use cookies and other similar technologies to help provide our Services, to advertise to you and to analyse how you use our Services and whether advertisements are being viewed. We also allow third parties to use tracking technologies for similar purposes. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. To learn more, Read More.

Necessary Cookies

Always enabled

These cookies are necessary for our website to function properly and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms or where they’re essential to provide you with a service you have requested. You cannot opt-out of these cookies. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but if you do, some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Save & Accept